• Công ty thiết kế web Quang Minh Tech
  • Chúng tôi luôn sáng tạo để mang lại hiệu quả cho mỗi khách hàng.
avatar

Tôi có 1 table Product có 2 column: ProductId (primary key) và ProductName. Làm thế nào để lấy products từ chuỗi chứa danh sách ProductId cần lấy. Ví dụ tôi cần lấy các product mà có Id được liệt kê trong chuỗi như sau: “135,345,434,509,620”.

Chi tiết »

No Comments Category:Tutorials Database and SQL Server Programming
Tags:
 
avatar

Có nhiều cách để duyệt qua các phần tử trong một bảng bằng SQL, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn với những cách sau: sử dụng một cột bên trong bảng làm cờ (flag), sử dụng bảng tạm để duyệt, sử dụng biến kiểu bảng để duyệt dữ liệu và sử dụng CURSOR

Chi tiết »

No Comments Category:Tutorials Database and SQL Server Programming
Tags:
 
avatar

Bạn mở SQL Server Management Studio ra rồi Connect vào server của bạn. Bạn thấy trên dưới Menu bar có một nút "New Query", bạn chọn vào đó sẽ ra một nền SDI text để viết vào. Đây chính là môi trường mà chúng ta làm việc, kiểu như ngồi coding ấy mà. Bạn nhớ setup Northwind database vào nhé.

Chi tiết »

No Comments Category:Tutorials Database and Hướng dẫn học Transact-SQL
Tags:
 
the Wrinkle and Co
 
 

Categories